Manulife Logo
NAV / UNIT
 1. Reksa Dana IDR

  Produk Fund Fact Sheet Prospektus
  Manulife Saham SMC Plus
  Manulife Saham Andalan
  Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A
  Manulife Dana Saham Kelas A
  Manulife Dana Tumbuh Berimbang
  Manulife Dana Campuran II
  Manulife Dana Tetap Pemerintah
  Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
  Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
  Manulife Syariah Sukuk Indonesia
  Manulife Pendapatan Bulanan II
  Manulife OVO Bareksa Likuid
  Manulife Dana Kas Syariah
  Manulife Dana Kas II
 2. Reksa Dana USD

  Produk Fund Fact Sheet Prospektus
  Manulife Greater Indonesia Fund (USD)
  Manulife USD Fixed Income Kelas A
  Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
  Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A1
  Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1